Obowiązki sanitarne w salonie kosmetycznym

Obowiązki sanitarne w salonie kosmetycznym

Posiadanie salonu kosmetycznego wiąże się nie tylko ze świadczeniem usług kosmetycznych,  ale również obowiązkami sanitarnymi. Rozporządzenia Ministra Zdrowia na ten moment nie wskazują szczegółowych wymagań sanitarnych, jednak istnieją pewne wymogi prawne w tym zakresie. Odpowiedzi na pytania dotyczące wymagań wobec salonów kosmetycznych powinniśmy szukać w aktach prawnych, wytycznych czy stanowiskach instytucji. Zastanówmy się jakie ustawy i rozporządzenia mogą być aplikowane w salonach kosmetycznych, tatuażu czy piercingu. 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, artykuł 16 :

  1. Osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.
  2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji  pomieszczeń i urządzeń.
  3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, o których mowa w ust. 1, państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.

Co to oznacza? Prościej mówiąc, osoby świadczące usługi np. kosmetyczne  zobowiązane są do przestrzegania zasad dezynfekcji i sterylizacji. W salonie  kosmetycznym tak, jak np. w szpitalu narażeni jesteśmy na zakażenia i zarażenia, które  mogą prowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Właśnie dlatego tak ważne jest  przestrzeganie wszelkich zasad higieny i dbanie o bezpieczeństwo klientów.

Sanepid

Również Sanepid w ogólnym komunikacie z 2021 roku zwraca uwagę na wymagania  wobec salonów kosmetycznych czy fryzjerskich:

„Należy wskazać, iż przy świadczeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych należy  bezwzględnie zapewnić utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego narzędzi i  sprzętu używanych podczas świadczeniu usług, w szczególności poprzez zapewnienie  odpowiednich warunków do mycia, dezynfekcji oraz przechowywania czystych  zdezynfekowanych narzędzi i sprzętu oraz przestrzegać wymogów sanitarno

higienicznych przez osoby świadczące usługi.

Ponadto, osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, podejmujące czynności, w  trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed  zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. 

Przedmiotowe procedury powinny regulować sposoby postępowania przy wykonywaniu  czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek  ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby  przeprowadzania dezynfekcji skóry błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i  urządzeń.” 

Jest to przykład lokalnego komunikatu, w tym przypadku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie. Skontaktuj się z lokalnym sanepidem, aby mieć dokładne  wytyczne obowiązujące w Twoim rejonie. Główny Inspektorat Sanitarny :

„Jakie przepisy dotyczące szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych  obowiązują przedsiębiorców przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu  i odnowy biologicznej?” wskazując, że „w sprawie wymagań dla lokalu przeznaczonego  na ww. działalność usługową, uprzejmie informuję, że organem właściwym do udzielania  informacji na zapytania dotyczące etapów planowania i realizacji ww. działalności jest  państwowy powiatowy inspektor sanitarny, właściwy terenowo ze względu na lokalizację

oferowanych usług. Przepisy prawa nie przewidują obowiązku zgłoszenia samego  rozpoczęcia ww. działalności, jednakże stanowisko organów Państwowej Inspekcji  Sanitarnej może być wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa  budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), na etapie zmiany sposobu  użytkowania (art. 71) lub w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na  użytkowanie obiektu budowlanego (art. 56).

Ponadto, może być konieczne uzyskanie zgód bądź opinii dotyczących odstępstwa od  warunków technicznych, czy bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanych przez organy  Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Odnosząc się do kwestii uzgadniania projektu lokalu usługowego wyjaśniam, że zgodnie z art. 3 pkt 2  lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 59, z późn. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie  zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności uzgadnianie  dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych  dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

W sprawie uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i  zdrowotnych, właściwym jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub działający w  imieniu państwowego inspektora sanitarnego uprawniony rzeczoznawca do spraw  sanitarnohigienicznych. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań

higienicznych i zdrowotnych przez właściwego państwowego powiatowego inspektora  sanitarnego lub rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych polega na sprawdzeniu  dokumentacji projektowej i przeanalizowaniu zaplanowanych rozwiązań w aspekcie  zgodności z zapisami prawa mającymi wpływ na stan sanitarnohigieniczny obiektu oraz

możliwości wystąpienia w zrealizowanym na podstawie przedmiotowego projektu  obiekcie zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka. Państwowa Inspekcja Sanitarna  dokonuje uzgodnień wyłącznie na wniosek zainteresowanych. Organy Państwowej  Inspekcji Sanitarnej pobierają opłaty za wykonane czynności związane z nadzorem  sanitarnym na podstawie art. 36 ww. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”

Mobilne usługi kosmetyczne

Co w przypadku mobilnych usług kosmetycznych? W stacjonarnym salonie mamy  wymogi dotyczące dezynfekcji powierzchni, codziennych sterylizacji narzędzi czy  rozmieszczenia pracownikow i klientów w salonie. Te wymogi nie będą jednak przydatne  dla osób, które oferują swoje usługi u kogoś w domu. Większość z obowiązków  stacjonarnego salonu przejdzie na mobilne usługi, jednak warto zapoznać się z dokładniejszymi wytycznymi w tym zakresie. Gdzie ich szukać? Już podpowiadamy!

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - w szczególności artykuł 16 powyżej wskazany;
  • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, określająca wymagania dotyczące składu, oznakowania, przechowywania kosmetyków; • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie postępowania z odpadami wraz z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych  innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy  danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO); • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie mającym zastosowanie do pomieszczeń, w których ma być prowadzona działalność.

Czytaj dalej

Dezynfekcja i sterylizacja w domowych warunkach. Jak ją wykonać?
Działalność gospodarcza czy działalność nierejestrowana?

Zostaw komentarz

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.